Reading.....
Home > Chiến lược phát triển
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với sự phát triển quy mô đào tạo, đảm bảo cân đối tỷ lệ giảng viên/cán bộ; tỷ lệ giảng viên/sinh viên (1 giảng viên trên 10-15 sinh viên). Số giảng viên có trình độ sau đại học đạt 75-80%. Thành lập và phát  triển các khoa, trung tâm trực thuộc.
  • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trong các lĩnh vực Điều dưỡng, Dược, Chăm sóc sắc đẹp có trình độ cao đẳng có chất lượng theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý. Triển khai, mở rộng các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ ở trình độ cao đẳng.
  • Liên kết đào tạo với nước ngoài
  • Duy trì các mối quan hệ truyền thống và mở rộng quan hệ với các trường đại học, các tổ chức quốc tế trong khu vực nhằm: Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, từng bước mở rộng và hiện đại hoá Nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia: Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo chương trình hợp tác giữa Nhà trường và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
  • Hiện đại hóa trang thiết bị các phòng thực tập, labo và trung tâm đáp ứng yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học công nghệ./.

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top