Reading.....
Home > Đào tạo > Lịch học tuần sinh hoạt chính trị – Công dân đầu khóa

Lịch học tuần sinh hoạt chính trị – Công dân đầu khóa

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội về tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị – Công dân đầu khóa năm học 2020-2021. Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 23/10/2020. Cụ thể như sau:

Trả lời

Hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Đơn vị hợp tác

Top